zavřít
Secondhand Serenade
Založení:
Přidej datum vzniku,
Žánry:
pop
Hodnotit:
Líbí Nelíbí

5 se líbí, 0 se nelíbí

Téměř rok po vydání jeho debutové album, Probuď se, Secondhand Serenáda je zpět s jeho mnohem-očekávalo, postupujte-nahoru, A Twist In My Story. Rightfully titled, the album finds Secondhand Serenade; real name John Vesely, adding onto his signature raw vocals and guitar with the use of orchestration and a full band. Oprávněně se s titulkem, album zjistí Secondhand Serenáda; skutečné jméno Jan Veselý, přidat do svého podpisu surový zpěv a kytara s použitím orchestrace a plnou kapely. Carrying the momentum of a carefully crafted career, support from his label Glassnote Records, along with the adoration of millions of fans, A Twist In My Story is slated to be released on February 19th of 2008. Zůstatková dynamiku a pečlivě kariéře, podpora z jeho etiketě Glassnote Records, spolu s zbožňování milionů fanoušků, A Twist In My Story je zvolil, aby byla vydána na 19. února roku 2008. The album finds John coming off of one of the most hectic years of his life after appearances on MTV, Yahoo! Album zjistí, John pocházející z jednoho z nejvíce hektické roky svého života po vystoupení na MTV, Yahoo! Music, AOL, Music Choice, in Rolling Stone, and more. Hudba, AOL, Hudba volba, v Rolling Stone a další. Rigorous, national tours followed with other notable artists including the Plain White T’s, All American Rejects, and Hawthorne Heights before deciding to take some time to focus on recording. Důsledné, národní zájezdy následovat s dalšími umělci, včetně významné rovina Bílé T, All American odmítá, a Hawthorne Heights, než se rozhodnou přijmout nějaký čas zaměřit se na záznam. With the tracks completed a sold out show in support of Good Charlotte helped to ease John back into the life of a touring musician as he played to a crowd of over 1,000 people in Anaheim before the start of his own 24 date, headlining tour that Fall. S tracky dokončil vyprodaný koncert v rámci podpory z Good Charlotte pomohla zmírnit John zpátky do života na turné jako hudebník hrál do davu více než 1000 osob v Anaheimu před začátkem jeho vlastní 24 dni, headlining turné, které spadají . The album finds John collaborating with two industry heavyweight producers, Danny Lohner (Nine Inch Nails, Angels & Airwaves) and Butch Walker (Fall Out Boy, All American Rejects), as well as venturing into “a whole bunch of different styles of songs.” He knew that crafting these songs in a new environment was essential in terms of his growth as an artist, but Vesely remained mindful to never allow his surroundings change his artistry at it’s core. Album John zjistí, že spolupracuje se dvěma průmyslu těžké výrobců, Danny Lohner (Nine Inch Nails, Angels & Airwaves) a Butch Walker (Fall Out Boy, All American odmítá), stejně jako nebezpečí na "spoustu různých stylů písní. "On věděl, že ruční tyto písně v novém prostředí je důležitá z hlediska jeho růstu jako umělec, ale Veselý zůstal s vědomím, aby nikdy povolit jeho okolí změnit své umění na svém jádru. “I kept a lot of those same things from the first album because the way I write didn’t change. "Jsem hodně na stejné věci z prvního alba, protože způsob, jak píšu nezměnily. It just became more complex. Prostě se to stalo složitější. Some changes were necessary this time around because of the developments I’ve had as a person and as a performer,” Vesely remarked. Některé změny byly nutné tuto chvíli asi vzhledem k vývoji jsem měl jako osoba i jako výkonný umělec, "poznamenal Veselý. “I just wanted to be creative and make the songs I wanted to make. "Jen jsem chtěl být kreativní a písní jsem chtěl udělat. I only used what I thought each song needed and that meant adding some new layers to the cake.” I používá se pouze to, co jsem myslel, že každá písnička potřeba a to znamenalo, přidáním některých nových vrstev na dortu. " The layers are evident right from the start of the album. Vrstvy jsou zřejmé hned od začátku na to album. Leading off with “Like A Knife”, the tone is immediately set for what is a heartfelt body of work complete with strings, signature harmonies, and lyrics conveyed with honest emotion. Hlavní volno s "Like A Knife", tón je ihned na to, co je upřímně tělo na kompletní práci s řetězci, podpis akordy, texty a vezl s poctivými emocemi. The Butch Walker produced ballad “Fall For You” follows, which is one of many tracks featuring John on the piano. Na Butch Walker vyrobené balada "Fall For You" se otevře, což je jeden z mnoha tracky hrají John na klavír. The remaining tracks are of mixed sort, with tracks like “Stranger,” “Maybe,” and the up-tempo “Suppose” benefiting from the sounds of a full band, while others like “Why,” “Goodbye” and the album’s title track, all prove to be just as effective in their stripped down form. Zbývající skladby jsou smíchány sort, s tracky jako "Stranger", "Možná," a nahoru-tempo "Představte" využívající zvuků na plný pásmu, zatímco jiné, jako "Proč", "Nashledanou" a album ' je název tracku, všechny ukázat být stejně účinné v jejich přesunováním formě. Overall, Secondhand Serenade is out to please his supporters, whom he admits have helped him to reach this point in his life. Celkově se Secondhand Serenáda je prosím do svých příznivců, se kterou se přiznává, pomohl mu k dosažení tohoto bodu v jeho životě. He claims, “Nothing in my career would be possible without my fans backing me. Tvrdí: "Nic v mé kariéře by bylo možné bez podpory mých fanoušků mě. They are the most important people in terms of any success I have or will ever have.” It is for this reason that he prides himself on keeping a personal connection with fans both on-line and at performances. Jsou to nejdůležitější lidé, pokud jde o jakýkoli úspěch jsem ani nikdy mít. "Právě z tohoto důvodu, že on sám zakládá na udržení osobní spojení s fanoušky obou on-line a na představení. Additionally, he looks to invite even more listeners into this community he has created. Navíc vypadá pozvat ještě více posluchače do této komunity, kterou vytvořili. A Twist In My Story is a new chapter for Secondhand Serenade, taking you through the highs and lows of love and life. A Twist In My Story je novou kapitolu pro Secondhand Serenáda, přičemž se vám prostřednictvím highs a lows lásky a života. John Vesely is a modern day storyteller following a path all to his own while putting a new twist on his timeless tale. John Veselý je moderní den vypravěč po cestě všechny, aby jeho vlastní přičemž nové twist na jeho nadčasový příběh. celý popis

přidat člena

Členové skupiny Secondhand Serenade

zobrazit další
Hledáte také jako: The Secondhand serenade
Rychlá navigace:videoklipy |novinky |diskuse